Privacy verklaring

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Het is dan ook mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens ik verzamel als u de website en/of diensten van Niels van Dijk Advocatuur gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamelen.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van onze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij in het kader van onze dienstverlening verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik handel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden
Ik geef advies en verleen bijstand op het gebied van het jeugd-, huur-, arbeid- en straf-recht en daarmee samenhangende vraagstukken.

Hierbij verzamel ik uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om mijn diensten uit te voeren. Hierbij zal ik echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst. 

Ontvangers
Ik stel uw persoonsgegevens alleen ter beschikking aan derden wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van mijn diensten. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van uw gegevens aan de rechtbank in het kader van een juridische procedure. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien Niels van Dijk Advocatuur daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is. In overige gevallen zal ik geen gegevens ter beschikking stellen van derden zonder uw toestemming, met uitzondering van het delen van informatie met Meijering Advocatuur, die zo nodig als waarneemster dient.

Ik zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere partijen.

Rechten betrokkenen
De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten:

  • recht op informatie;
  • recht op inzage en correctie;
  • recht op verwijdering;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u de gegevens wilt zien die bij Niels van Dijk Advocatuur over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@partnersenvandijk.nl. Ik zal binnen vier weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen via het bovenstaande mailadres. U kunt verzoeken dat Niels van Dijk Advocatuur uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Ook op dit verzoek zal ik binnen vier weken reageren. Indien ik uw verzoek afwijs zal ik in mijn antwoord motiveren waarom het verzoek om de gegevens te wijzigen etc. wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar bovenstaand mailadres. 

Website
Bij gebruik van mijn website wordt er slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van cookies, nl. alleen van zogeheten analytische cookies. Deze worden gebruikt om de prestaties van een website te meten en deze te optimaliseren. Ik gebruik géén tracking cookies, noch maak ik anderszins gebruik van cookies ten behoeve van marketingdoeleinden.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Niels van Dijk Advocatuur verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Niels van Dijk Advocatuur heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door Niels van Dijk Advocatuur worden verwerkt. Niels van Dijk Advocatuur accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Automatische verzameling en besluitvorming
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

Bewaartermijn
Niels van Dijk Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

De wettelijke bewaartermijn van uw persoonsgegevens is 7 jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beveiligen heb ik noodzakelijke maatregelen getroffen. Onder meer zijn of worden:

  • Eventuele medewerkers van Niels van Dijk Advocatuur contractueel verplicht tot geheimhouding van alle informatie waar zij bij de uitoefening van hun functie kennis van nemen;
  • mijn bedrijfsruimte alleen toegankelijk door middel van sleutels;
  • mijn computersysteem is alleen toegankelijk door middel van persoonlijke authenticaties;
  • het internet en mijn emailaccounts alleen toegankelijk via beveiligde verbindingen;
  • met mijn klanten en relaties, daar waar nodig, verwerkersovereenkomsten gesloten.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Niels van Dijk Advocatuur en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Ik adviseer u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Niels van Dijk Advocatuur via 00 31 (0)33 247 1250 of info@partnersenvandijk.nl .