Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Niels van Dijk Advocatuur is een nichekantoor.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, offertes en overeenkomsten tussen Niels van Dijk Advocatuur en haar opdrachtgevers, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst van opdracht

a
. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Niels van Dijk Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Niels van Dijk Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd mr. N.P. van Dijk.

b. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Niels van Dijk Advocatuur de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door mr. N.P. van Dijk dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Niels van Dijk Advocatuur of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 , 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

c. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliĆ«ntenonderzoek – en identiteitsonderzoek te verrichten. Verder zijn wij op grond van de Wwft verplicht in het kader van dienstverlening verrichtte – of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Artikel 4: Honorarium en kosten

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen. Onder verschotten wordt verstaan, uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht. Kantoorkosten behelzen de vaste opslag op het honorarium voor de kosten van de kantoorfaciliteiten.

b. Niels van Dijk Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 5: Betalingstermijn

De werkzaamheden worden per kwartaal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de door Niels van Dijk Advocatuur verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. In rekening gebrachte voorschotten, dienen onmiddellijk te worden voldaan. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 10% van de openstaande facturen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

a. Niels van Dijk Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

b. De aansprakelijkheid van Niels van Dijk Advocatuur jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

c. Niels van Dijk Advocatuur zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is Niels van Dijk Advocatuur evenwel niet aansprakelijk.

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Mr N.P. van Dijk en/of van de medewerkers en/of anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Niels van Dijk Advocatuur.

Artikel 7: Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter dan zal de rechtbank van het arrondissement van de vestigingsplaats van Niels van Dijk Advocatuur bevoegd zijn.