Arbeidsrecht

Wat te doen in geval van ontslag?

Als u wordt ontslagen, om welke reden dan ook, is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. U kunt zich verzetten, er in berusten, of zelfs instemmen met een ontslag. In alle gevallen wilt u er zo goed mogelijk vanaf komen. Dan heeft u een arbeidsrechtadvocaat nodig die er voor u het allerbeste uithaalt en die vierkant achter u staat. Neem contact op met Meijering Advocatuur voor advies over ontslag.

Wat te doen bij ontslag?

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Ontslag wordt goedkoper maar zeker niet eenvoudiger. Zo worden de ontslaggronden specifiek in de wet opgenomen en is de verwachting dat het UWV Werkbedrijf maar met name ook de kantonrechter ontslagaanvragen kritischer zullen (moeten) beoordelen.

Dit betekent heel concreet dat uw werkgever geen ontslagtoestemming zal krijgen als hij niet beschikt over een stevig ontslagdossier. En in de praktijk blijkt het daaraan nogal eens te schorten, met name als het gaat om ontslag wegens persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie of vermeend verwijtbaar gedrag). Bovendien is het vanaf 1 juli a.s. mogelijk om tegen een beslissing van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter in beroep te gaan. Dat is voor veel werkgevers geen prettig vooruitzicht en zou voor uw werkgever best eens aanleiding kunnen zijn om u een extra (hoge) ontslagvergoeding aan te bieden in ruil voor uw toezegging om met het ontslag in te stemmen.

Wat verandert er door de Wet werk en Zekerheid?

Flexwerkers krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers moeten na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat 3 jaar. Dit geldt vanaf 1 juli 2015. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Dit geldt ook vanaf 1 juli 2015. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Vanaf 1 juli 2015 komt er 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. 

Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn:

  • als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest;
  • de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden. 

De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

Wijzigingen WW in 2015

Op 1 juli 2015 wordt:

  • na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien;
  • de inkomensverrekening in de WW ingevoerd.

Laat u zich hierover in elk geval goed juridisch adviseren.

Heeft u een arbeidsovereenkomst en wilt u advies of het juridisch correct is? Wil uw werkgever u detacheren?
Wordt u geconfronteerd met een concurrentiebeding? Wil uw werkgever met u een vaststellingsovereenkomst sluiten? Neem contact met mij op voor advies.
 

Nuttige links:

www.ontslag.nl/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/aanpassingen-wet-werk-en-zekerheid

www.uwv.nl